Zeitgenössische Fotokunst aus Japan

November 6 – December 19, 1999Hitoshi Fugo, Miyuki Ichikawa, Eiji Ina, Kikuji Kawada, Midori Mitamura, Megumi Nakai, Yuji Ono, Yuki Onodera, Saburo Ota, Kunié Sugiura, Hideo Suzuki, Ko Yamada, Tomako Yoneda
Curator: Hiromi Nakamura