Kanta Kimura

FB.13FB.15

FB.13

2012, Öl, Lack auf Holz, 40 × 30 cm,

Werknummer: G 1595


FB.15

2012, Öl, Lack auf Holz, 40 × 30 cm,

Werknummer: G 1596