History of Nothing


Still


1960 – 1962, 00:13:29, PAL, black/white, sound, P004 01